top of page
למי מתאימה ההשקעה?

ההשקעה מתאימה למשקיעים שלהם הון פנוי בסכום הנע בין 100,000 ל- 2,000,000 ₪, המעוניינים בהשקעה בסיכון נמוך אשר מקנה להם הכנסה חודשית קבועה. השקעה זו היא תחליף אטרקטיבי ביותר לאפיקי השקעה סולידיים אחרים המוצעים בשוק.

אם השתחררה לכם קרן השתלמות, קיבלתם כספי ביטוח או ירושה או חסכתם שנים, אין סיבה שהכסף שלכם ישכב וישיא תשואות נמוכות. אתם יכולים להשקיע אותו בחוכמה באפיק סולידי ולתת לכסף לעבוד בשבילכם.

צריך לזכור שההשקעה מאפשרת למשקיע ליהנות מתשואה קבועה המשולמת מדי חודש לחשבון הבנק, ובכך נמנע המתח היומיומי הכרוך במעקב אחר השקעה בבורסה, למשל. על כן השקעה זו מתאימה למשקיעים בעלי אופי סולידי שיעדיפו את ההתנהלות היציבה ותחושת הביטחון שמעניקה השקעה באפיק זה.

 

לאור מגבלות על פירסום כללי של תשואות עבר וצפי לתשואות עתידיות, ממוצע התשואות השנתיות , כולל פירוט לגבי כל אחת מההשקעות שבוצעו, וכן צפי התשואות בקרן, יוצגו למשקיעים כשירים בלבד במסגרת פגישות אישיות.

המידע המופיע בפרסום זה משקף את הנתונים הידועים במועד פרסומו ואינו מהווה הצעה או התחייבות לנתונים בהמשך תקופת ההשקעה. פרסום זה אינו מהווה תחליף לבחינת מלוא המסמכים המשפטיים המהווים בסיס להשקעה והוא כפוך להם. ההשקעה תוצע ותבוצע על ידי עד 35 ניצעים בתוך תקופה מתגלגלת של 12 חודשים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח–1968 ("משקיעים כשירים"), והיא אינה מוצעות לציבור או מיועדות לו. כמו כן, כל הערכה או תחזית אחרת הכלולים בפרסום זה הינם בגדר מידע צופה פני עתיד אשר עשוי להתממש ו/או עשוי שלא להתממש בשל גורמים שונים ואין בכך שצוין בפרסום ליצור כל התחייבות מצידה של פ.ג. גרופמן השקעות בע"מ ו/או מי מטעמה.

איפה מושקע הכסף?

מדיניות ההשקעה היא לפחות 50% באג"ח קונצרני הנסחר בבורסת ת"א, היתרה מושקעת באפיקים כספיים שקליים, על מנת לשמור על נזילות ולהיות מוכנים להזדמנויות השקעה חדשות ש"צצות" לזמן קצר (כגון הצעות רכש, הנפקות, ארועים מאקרו כלכליים מקומיים ובינלאומיים וכדו')

 

מהי התשואה?

התשואות הן קבועות ומשולמות ישירות לחשבון הבנק של המשקיע מדי חודש, מבלי לפגוע בערך הקרן.

פ.ג. גרופמן השקעות מאפשרת למשקיעיה השקעה במסגרת חמישה מסלולים שונים. 

קיימת אפשרות למשיכת הכספים בכל עת, בהתראה מראש לפי תנאי המסלול.

 

לפרטים נוספים צרו קשר

bottom of page